Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Het Sociaal Fonds waarborgt een 100 % financiële tussenkomst in de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgevers die werknemers een bedrijfstoeslag betalen bovenop hun werkloosheidsvergoeding.

 

Terugbetaling door het Fonds

 

Het Sociaal Fonds is belast met de terugbetaling aan de werkgevers van de tussenkomst in de aanvullende vergoeding en de bijdragen door de werkgever verschuldigd aan de R.S.Z.

Voor zover de werkgever alle wettelijke en conventioneel voorziene verplichtingen is nagekomen zal het Fonds hem een tussenkomst toekennen voor alle door de werkgever betaalde sommen die wettelijk voorzien zijn.

Om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst, moet de werkgever bij de eerste aanvraag om tussenkomst, de volgende docu­menten aan het Fonds bezorgen:

  • een kopie van het bewijs van volledige werkloosheid, d.w.z. het formulier C4
  • formulier SFPT/BP1 ingevuld door werkgever en betalingsorganisme.

 

Wettelijke basis

De bruggepensioneerde werknemers hebben recht op een aanvullende maandelijkse vergoeding ten laste van de werkgever en op voorwaarde dat zij aanspraak kunnen maken op werkloosheidsvergoeding. Deze aanvullende vergoeding wordt hen maandelijks door de werkgever uitbetaald op voorlegging van het bewijs van rechthebbende op werkloosheidsvergoeding.

De aanvullende vergoeding wordt toegekend vanaf het einde van de tewerkstelling (normale wettelijke opzeggingstermijn) tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

De aanvullende vergoeding is gelijk aan 75 procent van het verschil tussen het netto-refertemaandloon op jaarbasis en de verkregen werkloosheidsvergoeding. De tussenkomst wordt berekend op basis van het gemiddelde van de lonen die de werknemer heeft ontvangen gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan zijn brugpensioen.

 

Modaliteiten en data van de terugbetaling

 

  • Na afloop van elk kalenderkwartaal zal de werkgever aan het Fonds een samenvattende opgave laten geworden van de door hem in de loop van dit kwartaal per werknemer betaalde aanvullende vergoedingen (formulier SFPT/BP2) en de betalingen aan de R.S.Z.
  • Het Fonds zal, na onderzoek, de hoger bedoelde terugbetaling doen aan de werkgever binnen de 30 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens.
  • Elke aanvraag tot terugbetaling van de aanvullende vergoeding moet bij het Fonds ingediend worden ten laatste 6 maanden na de periode waarop de betaling betrekking heeft.
  • Formulieren SFPT/BP1 en 2 zijn verkrijgbaar bij het Fonds (Zuidstationstraat 30 te 9000 Gent), bij de vakbonden, alsook bij de online formulieren.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.