Tewerkstelling risicogroepen
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  FONDS SOCIAL POUR L'IMPLANTATION ET L'ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS

  K.B. - A.R. 0

  S. - MB. 22.10.76

  Zuidstationstraat 30 - 9000 GENT - Fax (09) 225.73.36

  TEWERKSTELLING RISICOGROEPEN - C.A.O. 07.06.1991

  AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN TEWERKSTELLINGSPREMIE

  Ondergetekende
  Handelend in naam van firma
  R.S.Z. nummer:
  Bankrekening nr:
  Adres:
  Telefoonnummer:
  E-mail:

  verklaart op zijn eer als WERKNEMER voor onbepaalde duur te hebben aangeworven , de heer/mevrouw

  Naam:
  Adres:
  Geboortedatum:
  Indiensttredingsdatum:

  behorende tot de werkzoekenden uit de volgende risicogroepen (*) zoals beschreven in het K.B. van 2 februari 1989

  langdurig werklozenlaaggeschoolde werklozengehandicaptendeeltijds leerplichtigenherintredersbestaansminimumtrekkerslaaggeschoolde werknemersallochtonenpersonen begeleidingsplan voor werklozen gevolgd (*) aankruisen wat van toepassing is

  EN VERZOEKT IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE FORFAITAIRE MAANDELIJKSE TEGE¬MOETKOMING (*) TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR INPLANTING EN ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  In bijlage wordt gevoegd :

  • een fotokopie van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en voltijds:
  • een attest tot staving tot welke risicogroep de werknemer behoort (zie brochure):

  Datum:

  E-mail:

  Handtekening of bedrijfsstempel hier opladen: