Tewerkstelling risicogroepen
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  FONDS SOCIAL POUR L'IMPLANTATION ET L'ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS

  K.B. - A.R. 0

  S. - MB. 22.10.76

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  TEWERKSTELLING RISICOGROEPEN - C.A.O. 07.06.1991

  AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN TEWERKSTELLINGSPREMIE

  Ondergetekende
  Handelend in naam van firma
  R.S.Z. nummer:
  Bankrekening nr:
  Adres:
  Telefoonnummer:
  E-mail:

  bevestigt onderstaande werknemer voor onbepaalde duur te hebben aangeworven:

  Naam:
  Adres:
  Telefoon:
  Rijksregisternummer:
  Indiensttredingsdatum:

  behorende tot de werkzoekenden uit de volgende risicogroepen (*) zoals beschreven in het K.B. van 2 februari 1989

  langdurig werklozenlaaggeschoolde werklozengehandicaptendeeltijds leerplichtigenherintredersbestaansminimumtrekkerslaaggeschoolde werknemersallochtonenpersonen begeleidingsplan voor werklozen gevolgd (*) aankruisen wat van toepassing is

  en wenst in aanmerking te komen voor de vaste maandelijkse tegemoetkoming aangeboden door het Sociaal Fonds Parken en Tuinen.

  Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • een fotokopie van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en voltijds of een kopie van het contract met de school voor deeltijds leerplichtigen.
  • een attest dat aantoont tot welke risicogroep de werknemer behoort, zie www.145-4.be/werkgevers/tewerkstellingsfonds

  Datum:

  Handtekening of bedrijfsstempel hier opladen: