Getrouwheidspremie

Elke werknemer in de tuinaanleg heeft recht op een getrouwheidspremie, ook bekend als eindejaarspremie of 13e maand mits voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Deze getrouwheidspremie wordt berekend op het brutoloon verdiend tijdens de referteperiode. Deze loopt van juli van het vorig jaar tot en met juni van het jaar waarin u de premie krijgt. De premie wordt uitgereikt in december door middel van een document waarvan u hier een voorbeeld ziet. Lees aandachtig de instructies onderaan!

Wie heeft recht en hoe wordt deze berekend?

Volgens uw anciënniteit bedraagt de premie:

 • 6,0 % voor 0 tot 5 jaar dienst
 • 7,0 % voor 5 tot minder dan 15 jaar dienst
 • 8,5 % voor méér dan 15 jaar dienst

 

De getrouwheidspremie wordt berekend voor de gepresteerde dagen én voor de daarmee gelijkgestelde dagen, zoals ziektedagen (max. 1 jaar), arbeidsongeval,…

Werkloosheidsdagen ( weerverlet,..) worden NIET meegeteld.

Alleen werknemers met een anciënniteit van tenminste 6 maanden in de sector komen in aanmerking voor de toekenning van een getrouwheidspremie.

Wettelijke basis:

De anciënniteitsvoorwaarde wordt jaarlijks beoordeeld bij het einde van de referteperiode dwz. op 1 juli van elk kalenderjaar.

Genieten eveneens de getrouwheidspremie :

 • de werknemers die in de loop van het refertejaar worden gepensioneerd of met brugpensioen worden gesteld.
 • de rechtverkrijgenden van de werknemers die in de loop van het refertejaar zijn overleden.
 • de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het refertejaar wordt beëindigd door de werkgever (middels gewone opzeg of vergoeding), in onderling overleg of ingevolge overmacht.
 • de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een welomschreven werk die een einde neemt in de loop van het refertejaar.
 • de werknemers die in de loop van het refertejaar zelf ontslagnemen maar in de loop van datzelfde refertejaar opnieuw in dienst treden bij een onderneming voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen onder PC 145.04.

 

Genieten bijgevolg NIET de getrouwheidspremie, de werknemers :

 • die in de loop van het refertejaar zelf ontslag nemen en in de loop van datzelfde refertejaar niet opnieuw in dienst treden bij een onderneming voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen.
 • die ontslagen worden om dringende reden in de loop van het refertejaar.
 • die geen 6 maanden anciënniteit bereiken op 1 juli rekening houdende met de voorwaarden zoals beschreven hierboven.

 

De werknemers die na afloop van de referteperiode in dienst blijven en die op een later tijdstip dan 1 juli de 6 maanden anciënniteit in de onderneming bereiken, verwerven alsnog het recht op de getrouwheidspremie. In dit geval zal de premie bij de volgende uitbetaling, in de loop van het volgende jaar uitbetaald worden.

Wanneer een of andere getrouwheidspremie niet wordt uitgekeerd, blijven de door de werkgevers gestorte bijdragen evenwel verworven voor het Sociaal Fonds.

De getrouwheidspremie wordt aan alle rechthebbenden bezorgd tussen 10 en 15 december volgend op het refertejaar waarop zij betrekking heeft.

Met “refertejaar” wordt bedoeld : de periode van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie uitbetaald wordt.

 

Uitbetaling:

Voor leden van een vakbond die in orde zijn met hun ledenbijdrage zal de premie rechtstreeks gestort worden op hun bankrekening, en hoeft u ons document niet meer binnen te brengen bij uw vakbond. Dit staat duidelijk aangegeven op het document. De anderen krijgen nog steeds het gewone document. Wij blijven ijveren voor een steeds betere dienstverlening.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.