RG Bijlage 3
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  Attest voor de risicogroep “herintreder”

  VERKLARING

  Ik, ondergetekende

  wonend te

  E-mail:

  Verklaar op mijn eer:

  1. mijn beroepsactiviteit te hebben onderbroken om me te wijden aan: - ofwel de opvoeding : van mijn kinderenvan de kinderen van mijn echtgenootvan de kinderen van de persoon met wie ik samenwoon

   (Aantal kinderen:

   ) - ofwel de verzorging: van mijn vader en/of mijn moedervan de vader en/of de moeder van mijn echtgenootvan de vader en/of de moeder van de persoon met wie ik samenwoon
  2. Een beroepsactiviteit te hebben uitgeoefend die aanleiding heeft gegeven tot de betaling van persoonlijke en patronale sociale zekerheidsbijdragen die minstens overeenstemmen met een voltijdse activiteit gedurende twee jaar in de loop van de vijf jaar die mijn inschrijving als werkzoekende voorafgaan.

  N.B. Wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit gewijd is aan de opvoeding van de kinderen, wordt de referteperiode van vijf jaar verlengd met vijf jaar per kind.

  Gedaan te

  Datum:

  Handtekening hier opladen: