Anciënniteitsverlof

Anciënniteitsverlof

In de sector Tuinaanleg en -onderhoud is er tussen werkgevers- en werknemersorganisaties een overeenkomst gesloten om voor sommige werknemers een aantal dagen vrij te stellen van prestaties met behoud van loon vanwege hun leeftijd en ancienniteit in de sector.

45 jaar en 11 jaar geeft recht op 1 dag,  50 jaar en ouder en 15 jaar anciënniteit 2 dagen en 55 jaar en ouder en die 15 jaar anciënniteit hebben in de sector,  3 dagen.

Opgepast: De werknemers van 45 jaar en ouder en die 10 jaar anciënniteit hebben in de sector ,worden een halve dag  vrij gesteld van prestatie met behoud van loon indien ze hun 10 jaar anciënniteit bereiken in de eerste helft van het refertejaar, later in dat jaar wordt er geen recht opgebouwd.

Via EDU+ ( Vlaanderen ) is een specifiek vormingsaanbod opgesteld. Dit vormingsaanbod geeft  aan   de werknemers  die tot de doelgroep behoren de mogelijkheid door het volgen van een of andere opleiding uit dit aanbod langer aan het werk te kunnen blijven .  Er is geen verplichting om aan deze opleidingen deel te nemen, maar het wordt sterk aangeraden.

Opgepast: Deeltijds wordt omgerekend volgens hun regime en er werd naar de toestand in het laatste kwartaal van het vorig jaar gekeken. Bij het berekenen van de anciënniteit werd er vanuit gegaan dat de werknemer in dienst bleef en niet van status veranderde (langdurige ziekte, brugpensioen, bediende, ontslag…). Meer info bij het fonds.

Rond de maand mei krijgt u een lijst met werknemers en het aantal vrijgestelde dagen.

Deze vrije dagen worden door de werkgever betaald, maar het brutoloon en de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen worden ten laste genomen door het Sociaal Fonds.

De loonkost wordt bijgevolg volledig aan de werkgever terugbetaald .

De terugbetaling gebeurt via de middelen uit  de  reserves voor het brugpensioen omdat de sociale partners er van uitgaan dat via dit initiatief brugpensioen wellicht minder zal toegepast worden in de land- en tuinbouwsector .

Correcte administratie zorgt voor een vlotte terugbetaling van het anciënniteitsverlof van uw medewerkers. Daarom passen wij vanaf dit jaar onze regels ter terugbetaling aan:

OPGEPAST: Indien onderstaande regels niet worden toegepast, kan het fonds niet overgaan tot terugbetaling.

Te volgen procedure om de terugbetaling te bekomen:

  • Gelieve de loonbrieven van uw werknemers die deze dagen vermelden te mailen (PDF).
  • Vermeld duidelijk in het onderwerp van de mail het trimester.
  • Meng geen trimesters, één mail per trimester met alle werknemers die deze dagen in dat trimester opgenomen hebben.
  • Enkel loonbrieven, geen andere documenten bijvoegen.
  • Anciënniteitsdagen worden in hun geheel genomen, en niet in halve dagen of uren.
  • Deze dagen moeten prestatiecode 3 hebben in uw rsz-aangifte.

 

Vergeet niet uw bankrekeningnummer te vermelden op de loonbon.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.